Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване на сайта CLOSE.BG

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДЗЗД " ЙОРА 007 ", ЕИК BG177048076, гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ №19, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия CLOSE.BG

Други понятия и наименования:

Потребител: Всяко едно физическо или юридическо лице, извършило поръчка на стока или услуга от сайта CLOSE.BG чрез техническите средства ( форми за поръчка ) на страницата или е регистрирало клиентски профил в CLOSE.BG и е изразило съгласие с настоящите Общи Условия.

“CLOSE.BG” е платформата за електронна търговия на стоки, предоставяни от ДЗЗД “ЙОРА 007” 

„Профил на клиента” е отделна част в платформата, съдържаща информация за потребителя, предоставена от последния при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на е-mail и парола. В профила си, клиентът може да проследи всички свои заявки и договори, сключени с ДЗЗД “ЙОРА 007”.

„E-mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в онлайн платформата CLOSE.BG на ДЗЗД “ЙОРА 007”.

„Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира клиента и му предоставя възможност за достъп до профилa му, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в CLOSE.BG стоки.

„Продажна цена“: е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка.

Лични данни: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Субект на лични данни: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ДЗЗД "ЙОРА 007''
 2. Седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ №19
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ №19
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 177048076
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG177048076
 2. Данни за кореспонденция: България, гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ №19, телефон 0896997780, email: office@close.bg

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 3 ДОСТАВЧИКА управлява платформата за онлайн търговия CLOSE.BG, чрез която потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в платформата, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата CLOSE.BG;
 4. Плащанията и доставката във връзка със сключените договори чрез платформата CLOSE.BG се извършват с куриерски фирми- "Спиди" и "Еконт", чрез пощенски паричен превод. Доставката се осъществява в рамките на 1-5 работни дни, като куриера предоставя писмена или устна информация за датата и часа на връчване на пратката. Поръчки направени до 16:00 часа се изпращат на същия ден, а всички останали на следващия работен ден.

Цената за доставка на пратка чрез "Спиди" до офис на куриера- 3.65 лв., до адрес на клиента- 5.08 лв. Доставка чрез "Еконт" до офис на куриера- 5.00 лв., до адрес на клиента- 6.00 лв.

За  населени места, в които няма офис на куриер, моля направете запитване на тел. +359       896997780 или на office@close.bg за конкретна цена за доставка.

Доставката се извършва с куриер от 9:00 до 17:30 часа, а в събота до 13:30 часа.

При връщане и подмяна на стока, доставката е за сметка на купувача.

 1. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата CLOSE.BG;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата CLOSE.BG чрез интерфейса на страницата на CLOSE.BG, достъпна в Интернет;
 3. 7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата CLOSE.BG организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителят , предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителят  сключват с Доставчика в платформата CLOSE.BG договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.close.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителят  договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата CLOSE.BG се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителят на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителят  имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата CLOSE.BG.

(3) Потребителят заплащат на Доставчика на платформата CLOSE.BG възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата CLOSE.BG и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата CLOSE.BG. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Потребителят за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата CLOSE.BG се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителят  на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителят при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7 Потребителят  използват предимно интерфейса на страницата CLOSE.BG, за да сключват договори за дистанционна покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в платформата.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ДОСТАВЧИКА и Потребителят представлява съгласие с настоящите Общи условия, достъпни на сайта на CLOSE.BG.

Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е Ползвателят съгласно данните, предоставени при попълването на формата за поръчка на страницата.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка на Потребителят в страницата и подстраниците на CLOSE.BG или приемането на Общите условия по друг изричен начин.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКА изрично уведомява Потребителят по подходящ начин чрез електронни средства – зареждане на страница, която потвърждава направената поръчка и електронно съобщение на е-мейл-а на Ползвателя.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителят  адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителят  данни са неверни или заблуждаващи.

Потребителят  сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата CLOSE.BG.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата CLOSE.BG стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителят като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Доставчикът и Потребителят  сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителят , независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Πpaвaтa нa Πoлзвaтeлитe във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe Πoлзвaтeлят имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

(4) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(3) В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика когато не се предлагат в комплект една с друга.

 

 1. VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11 Правилата на настоящия раздел VI от тези Oбщи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока и услуга на сайта CLOSE.BG.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта CLOSE.BG.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определят от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на Потребителят  в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта CLOSE.BG;

– На основната заглавна страница в сайта на CLOSE.BG;

– Преди завършване на поръчката в страница с обобщение на самата поръчка.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителят в сайта CLOSE.BG.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителят  по този раздел е актуална към момента на визуализацията й на сайта на CLOSE.BG преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ДОСТАВЧИКА задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

(7) Потребителят  се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез формата за поръчка на CLOSE.BG или електронна поща.

(8) Ползвателят се съгласява, че ДОСТАВЧИКА има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(9) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта CLOSE.BG на ДОСТАВЧИКА . Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. След попълване на формата за отказа, същата може да бъде изпратена на office@close.bg.

- Правото на отказ по ал. 9 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

(10) Когато ДОСТАВЧИКА не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

(11) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че потребителят желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

(12) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА .

(13) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на CLOSE.BG.

(14) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(15) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(16) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на CLOSE.BG.

(17) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(18) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

(19) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по т.(19) писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(20) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по т.(19) ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

(21) Гаранционният срок на закупената от Вас стока е 30 дни от датата на покупката и е валидна на територията на Република България. Потребителят има право да предяви рекламация на всяка закупена стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката. Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от предявяването й. В случай, че проявеният дефект не може да бъде отстранен, закупената стока се заменя с нова. Дефекти, даващи право на рекламация имат: Повредени ципове; Падане на форта; Пречупване на ходилото; Сцепване на лицевия материал (саята). В случай, че липсва същата по вид стока за замяна на рекламацията, следва замяна с друга по избор на клиента. При разлика в цената, следва тя да бъде заплатена от купувача.

При рекламация на стоката, куриерските разходи се поемат от CLOSE.BG

Моля, свържете се с нас, преди да решите да върнете закупения продукт. Разходите за връщане или замяна на стоката са за сметка на купувача. При връщане на стока, парите за нея се възстановяват по банков път в 14 дневен срок, от датата на връщането й.

При връщане на стоката, не се приемат пратки с наложен платеж.

Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат:

 • Сцепване на лицевия материал /саята/ (не се покрива нараняване на кожата по повърхностния слой)
 • Пречупване на ходилото
 • Разцепване на ходилото
 • Падане на форта
 • Повредени ципове

При отстраним дефект обувните артикули се отремонтират в срок до 30 дни.

Търговската гаранция не важи в следните случаи:

 • При опит за умишлено увреждане на продукта.
 • Повреди причинени от самия клиент – лошо съхранение или неправилна експлоатация на продукта.
 • Опит за поправка от страна на клиента.
 • Търговската гаранция не покрива загубени или липсващи елементи, охлузвания и драскотини по тока, подметката и външната страна на обувките.
 • Пропускането на вода не се счита за рекламация по смисъла на тази гаранция, с изключение на случаите, когато продукта е обозначен, като ВОДОУСТОЙЧИВ (GORE-TEX, WATERPROOF и др. водозащитни мембрани).

Указания за употреба на обувките:

 • Използвайте обувките според сезона и предназначението им.
 • Съхранявайте обувките при стайна температура на сухо и проветриво място.
 • Периодично сменяйте или почиствайте стелките.
 • Обувките трябва да се проветряват.
 • Да се избягва употребата на обувки без чорапи.
 • Обувки, върху които няма обозначение ВОДОУСТОЙЧИВИ /GORE-TEX, WATERPROOF и др./ може да пропускат вода.
 • Мокрите обувки трябва да се поддържат според инструкциите за поддръжка. Най-подходящо е влажните обувки да се сушат на стайна температура.
 • Не сушете принудително – парно, слънце и други източници на директна топлина.
 • Обувките не трябва да се съхраняват влажни.
 • Да се избягва пряк контакт с морска вода и продължителен престой на слънце.
 • Препоръчително е след употреба обувките да се оставят да „почиват” минимум 24 часа, за да се даде възможност на кожата да изсъхне от поетата от краката влага.
 • Ползвайте подходящи средства за почистване и боядисване.
 • При употреба се съобразявайте със спецификата на материалите, от които са изработени Вашите обувки.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 12 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителят съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителят , Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителят в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.close.bg/privacy/.

(4) Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

(6) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Стоката, Доставчикът има право да изисква от Потребителят да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(7) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес – https://www.close.bg

 

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 13 (1)Ползвателят и Доставчикът в платформата CLOSE.BG се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3)В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата CLOSE.BG и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(4) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

(5)За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(6)Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 20.05.2019 г.

(7)Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка.

(8)Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителят в определения при сключването на договора срок.

(9) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

 

При разногласия и възникнал спор с ДЗЗД "ЙОРА 007", потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya , както и да подаде жалба на Интернет страницата за онлайн решаване на спорове ОРС ) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

Формуляр за отказ на онлайн поръчка – изтегли от ТУК